Světová poválečná próza

Veškerá poválečná próza vychází z otřesného zážitku 2. světové války. Tímto tématem jsou poznamenáni nejen její pamětníci, ale i autoři mladších generací. Obraz války je velmi rozmanitý.

Autoři

 • protestují proti její krutosti
 • oslavují hrdinství lidí
 • satiricky líčí válečnou absurditu

Zkušenost 2. světové války přivedla mnoho spisovatelů k angažovanému psaní.

Mnozí intelektuálové byli nespokojeni s nedostatky západní demokracie a hleděli s nadějí k Východu jako určité možnosti nového společenského vývoje, a tak se v poválečné vlně neorealismu a existencialismu objevuje mnoho levicového nadšení.

Pak ale nastal rok 1956 /krize v Maďarsku/, 1968 /krize v Československu/, válka v Afganistánu, /z těchto akcí byla patrná nedobrá cesta ve vývoji těchto států/.

2. světová válka v próze

Deník Anny Frankové

 • autentické zápisky židovské dívenky, která se skrývá v Amsterodamu se svými rodiči, sestrou a dalšími známými v improvizovaném úkrytu, a za pomoci přátel se pokouší přečkat strašlivé období, deník končí v roce 1944, kdy byla rodina odhalena a odvlečena do koncentračního tábora, konce války se Anna nedožije

William Styron /nar.1925/

 • americký prozaik

Sophiina volba

 • román, v němž se autor zaměřuje především na psychiku lidí, kteří přežili válku. Vypravěč Stingo /vlastně autor sám/ se seznamuje s mileneckým párem - schizofrenickým Židem Nathanem a Polkou Sophií, která přežila Osvětim /z ní si odnesla hrůzný zážitek, kdy byla postaveny před rozhodnutí, které z jejích dětí má jít do plynu a které bude žít dál/ Stingo se stává jejich přítelem a sleduje jejich neschopnost a nevůli začít znovu, zapomenout na minulost, jejich zoufalý zápas se životem, který ukončí společnou sebevraždou.

Joseph Heller /nar.1923/

 • americký spisovatel, letec

Hlava XXII

 • jeho nejúspěšnější román - snaží se co nejpřesněji popsat zážitky a pocity z války

Itálie

Neorealismus /nový realismus/

 • směr v italském umění 40. a 50. let 20. století, zejména ve filmu a próze
 • autoři usilovali o důkladně prokreslené zobrazení skutečnosti tehdejšího italského života i některých období minulosti - zejména dvacetileté nadvlády fašismu a odporu proti němu
 • snažili se proniknout i do psychiky svých hrdinů /především prostých venkovanů/
 • forma jejich příběhů byla jasná, nekomplikovaná, jazyk byl blízký lidové řeči
 • příkladem je román italské komunistické spisovatelky Renaty Viganové Anežka jde na smrt, jehož hrdinka, prostá venkovanka, která spolupracuje s partyzány, je nakonec surově ubita německým vojákem.

Vliv neorealismu je patrný i v mnoha dílech italského autora Alberta Moravii.

Alberto Moravia/1907-1990/

 • italský prozaik a dramatik, vlastním jménem Pinckerle /pinkerle/
 • už svým prvním románem Lhostejní /l929/ vyznačil okruh svých zájmů
 • zabývá se ve svých dílech: mravními problémy městského člověka, krizemi dospívání, milostnými okamžiky - ve kterých se člověk projevuje plně a nezkresleně
 • z neuskutečnitelnosti „normálního“ lidského života obviňuje Moravia společnost založenou na vlastnictví, která člověka zbavuje lidskosti a činí z něj pouhou věc

K jeho nejlepším pracím patří:

Římanka/1947/

 • hlavní hrdinkou je dívka z lidu, která se z bídy a pod nesprávným vlivem stává prostitutkou a po trapných zkušenostech pozná velikost i bídu skutečné lásky

Horalka /1957

 • román líčí osudy žen Cesiry a její dcery Rossety, za války měly krámek, ale před válkou utíkají na venkov, potkávají dobré lidi, kteří jim pomáhají, ale také zažívají hrůza spojené s válkou /drancování, znásilnění/ - uk. Antologie str.80 román byl dvakrát zfilmován, mezi oběma filmy bylo třicet let, v obou filmech hrála Sophia Lorenová - nejprve dceru, pak matku.

Nuda /1960/

 • hlavním hrdinou je čtyřicetiletý malíř Dino, ocitá se v tvůrčí krizi a zakouší pocit nudy. Zamiluje se do modelky, milenky nedávno zesnulého malíře Balestrieriho. Zprvu je zájem podmiňován zvědavostí; Dino se snaží vypátrat záhadu erotické posedlosti stárnoucího muže /Balestrieriho/, která vyvrcholila smrtí.Kromě milování, jemuž se oddává s naprostým zaujetím, je Cecíliin projev velice prostomyslný a zdá se, že i ona bude pohlcena nudou. Pak ale získává důkaz o existenci jiného muže v Cecíliině životě, to v něm vyvolá mučivou žárlivost a neovladatelnou touhu. Snaží se přivlastnit si Cecílii sňatkem a penězi, což se mu však nedaří, není schopen ji opustit, ani dokončit svou sebevraždu. Román končí jeho pobytem v nemocnici, kde vzpomíná na Cecílii, která právě tráví jím financovanou dovolenou se svým milencem.

Římské povídky /1954/

 • povídka Miminko

Další představitelé pozdější poválečné italské prózy byli:

Cesare Pavese /1908 - 1950/ /čézaré pavése/

 • zbožňoval období dětství, kdy v člověku všechno vzniká
 • častým motivem v jeho dílech je sebevražda

Ďábel na kopcích

 • básnický román

Přijde smrt a bude mít tvé oči

 • básnická sbírka

Umberto Eco /nar. 1932/

 • italský vědec, překvapil svět roku l980 románem

Jméno růže

 • bestseller - film - v knize vzpomíná benediktin Adso z Melku na události roku 1327, jichž byl jako mladý mnich svědkem - série záhadných úmrtí, milostný zážitek /svobodu lidského ducha nelze okleštit/.

Francie

Existencialismus

 • filosofický a literární směr odvozený od slova existence /bytí/ - jsoucno
 • vznikl po 1. světové válce v Německu a ve Francii, v literatuře se prosazoval od konce 30. let jako obraz krize měšťácké společnosti
 • vycházel z podstaty člověka izolovaného od společnosti , člověka, který se soustředí sám na sebe - na svoje vnitřní „já“ plné úzkosti, pocitu nesmyslnosti existence a vědomí toho, že smrt je nevyhnutelná
 • takovýto jedinec se izoluje od společnosti, ocitá se osamocen, snaží se překonat tento pocit zoufalství a najít smysl života

Jean Paul Sartre /1905 - 1980/ /žán pól sártr/

 • francouzský prozaik, dramatik, filozof existencialismu

Už ve své prvním románě Hnus /1938/ položil základní otázky, k nimž se vrací v celém svém díle:

 • Jaký je smysl lidské existence?
 • Co si má člověk počít se životem, který mu ve lživé měšťácké společnosti připadá absurdní?
 • dvě hlavní postavy Hnusu představují i dva póly Sartrovy osobnosti:
 • znechucení životem spojené s úzkostí ze světa
 • touhu vyrvat člověka z tohoto tragického postavení, dát mu smysl života činem a bojem za spravedlivější svět

Sbírka novel Zeď /1939/

 • zkoumá jednání lidí v určitých mezních situacích
 • hrdina titulní povídky španělský republikán Ibieta chce po svém zatčení přivést fašisty na špatnou stopu a označí hřbitov za místo úkrytu svého přítele, absurdní souhrou náhod je, že je tam jeho přítel opravdu nalezen a zastřelen

Rozsáhlý, nedokončený román Cesty svobody /1945, 1963/

 • zachycuje Evropu 1938-1945

Autor řady divadelních her

Mouchy /1943/

 • rozvíjí motiv Elektry - klade otázku svobody člověka a jeho odpovědnosti za druhé

Špinavé ruce /1948/
Holá pravda /1955/

filozofické úvahy: Bytí a nicota

vzpomínkové eseje: Slova

 • kniha, ve které vypráví o svém životě

Albert Camus /1913 - 1960/ / albér kamü/

 • francouzský prozaik, dramatik, publicista, filozof, představitel existencialismu
 • nositel Nobelovy ceny /1957/
 • narodil se v Alžírsku, v chudé rodině
 • jeho otec padl v 1. světové válce, žil s téměř hluchou, nemluvnou matkou a nemocným strýcem
 • vystudoval filozofii, po studiích vystřídal různá zaměstnání /novinář/
 • intenzivně se věnoval divadlu - jako režisér, autor i herec
 • v roce 1940 přesídlil do Francie a v letech okupace se aktivně podílel na hnutí odporu - byl přesvědčen, že dějiny jsou jen řadou vražd, bezpráví, násilí
 • od roku 1947 se věnoval pouze literatuře
 • zahynul při autohavárii nedaleko Paříže
 • v celém svém díle hledá odpověď na otázku: Jak se má chovat člověk, který nevěří v Boha ani v sílu rozumu?
 • jediné řešení nachází ve vzdorování osudu, ať je jaký chce, je nutné snést i smrt

román Mor /1947/

 • vychází po válce, nečekaný úspěch

větší novely:

Cizinec /1942/

 • děj knihy se odehrává v Alžírsku, kde vypravěč Mersaut zastřelí na pláži pěti ranami z revolveru Araba, aniž by k tomu měl zvláštní důvod - následuje zatčení a odsouzení na smrt. Ve vězení přemýšlí o smyslu života. Celá kniha je o osamocení člověka, o absurdním světě, v němž se cítí cizincem.

Pád /1956/

filozofický spis: Mýtus o Sisyfovi /1942/

 • je zde nastíněn zajímavý pohled na Sisyfa - všichni vnímáme tuto postavu jako symbol nesmyslné práce - tragika postavy spočívá v její bezmocnosti - toto poznání Sisyfa zároveň osvobozuje - Sisyfos je vlastně šťastný člověk - pokaždé najde sílu k novému pokusu, a to s vědomím, že příště může vyhrát a že žádné zoufalství není nad jeho síly.

soubor povídek: Exil a království /1957/

 • v době, kdy napsal knihu bylo autorovi 44 let - stává se nejmladším laureátem Nobelovy ceny za literaturu, hlavními postavami jsou lidé /osamělí vyhnanci/, kteří marně hledají cestu do nedostupného království bratrských lidských vztahů
 • např. Cizoložnice: příběh ženy, která cestuje se svým mužem na obchodní cestu, žijí spolu 20 let, ona přemýšlí o jejich životě, cítí se opuštěná

Nový román

V 50. letech se ve Francii objevuje nový typ románu tzv. „nový román“ - někdy se používá pojmu „antiromán“. Autoři zaujímají odmítavý postoj k tradičnímu románu 19. století - zejména románu balzakovského typu.

Charakteristické rysy:

 • skutečnost je redukována na popis věcí a jevů
 • v knize není konkrétní vypravěč
 • stejná situace je znázorňována z nejrůznějších úhlů prostřednictvím zúčastněných postav - každý jev je popsán různými způsoby - není možné odhadnout, který je pravdivý
 • postavy jsou nezřetelné - většinou pojmenované zájmeny ON, ONA
 • často detektivní témata - motivy bloumání, tápání, pátrání
 • experimentování s jazykem
 • autoři se hlásí k odkazu Dostojevského, Kafky, Faulknera

Alain Robbe- Grillet /nar. 1922/ / alén rob grijé/

 • francouzský spisovatel
 • autor svérázného manifestu Za nový román
 • jeho nejslavnějšími díly jsou „nové romány“

Gumy /1953/

 • v prologu knihy je navozena situace, představen vrah,i okolnost zločinu. Jedná se o nepodařenou vraždu profesora Duponta, který se z obavy před dalším možným útokem nechá prohlásit za zavražděného a uchyluje se do ústraní. Jádrem románu jsou různé interpretace údajné profesorovy smrti - vše vyšetřuje detektiv Wallase, který se nakonec sám /v domnění, že míří na vraha/ stává skutečným Dupontovým vrahem. Dupont tedy umírá, aniž kdokoli pochopil, co vlasně způsobilo jeho náhodnou smrt.

Žárlivost /1957/

Nový román musíme chápat jako jeden z možných přístupů k realitě.

Literární kritik Emil Lukeš vidí prvky nového románu i u Michala Viewega /Účastníci zájezdu/ „místy je použito novorománové popisnosti - jako by měla být po způsobu francouzských autorů zanechána jakási detailní zpráva o autokarovém zájezdu k moři začátkem 90. let“ (Tvar 16/1996 str. 20)

Prózy velmi blízké „novému románu“ psal rovněž

Samuel Beckett /1906 - 1989/ /samyel beket/

 • irský dramatik, prozaik, literární teoretik
 • většinou považován za francouzského autora - od roku 1937 žil v Paříži
 • základním tématem jeho děl je hrůza z nepoznaného světa, pocity tragičnosti, odcizení
 • psal próza blízké „novému románu“- např. Novely a texty pro nic
 • je rovněž představitelem tzv. „absurdního dramatu“- absurdita je životním pocitem bezmocného člověka- lidský život postrádá smysl, neexistuje schopnost komunikace

charakteristické rysy absurdního dramatu:

 • člověk je ukázán v situaci úzkosti
 • nepřítomnost souvislého děje
 • nemá smysl hledat v rozhovorech logiku
 • jazyk ztrácí sdělovací funkci
 • monotónnost, banalita, bezútěšnost
 • opakování akcí, gest, slov - připomíná kruh, v němž nic nekončí

divadelní hra:

Čekání na Godota

 • na opuštěném místě se setkávají dva tuláci, Estragon a Vladimír. Mezi nimi se odvíjí chaotický dialog, z něhož vyplývá, že oba čekají na jakéhosi Godota, který by snad mohl změnit jejich další životní osudy, hra pokračuje a na konci každého jednání se objevuje chlapec, oznamující, že pan Godot dnes nepřijde, ale že se určitě objeví zítra.

Představitelem absurdního dramatu je rovněž Václav Havel.

USA

Beatníci /beat ganeration/ /bít dženerejšn/

„ Posláním poezie nemůže být jen upřímné vyjádření vlastních pocitů. Jsem přesvědčen, že smyslem poezie - právě tak jako každé jiné lidské činnosti - by mělo být zmenšení lidského utrpení a bolesti, které je ve světě tak mnoho“ /Allen Ginsberg/

 • slovníky říkají: beatníci jsou generační hnutí v USA v 50. letech, které se vzbouřilo proti konzumnímu ideálu americké poválečné společnosti, většinou je připojena zmínka o alkoholu, sexu a drogách
 • slovo „beat“ - nelze do češtiny přeložit jednoznačně - znamená „zbitý“, „unavený životem“, ale i „blažený“
 • jisté je, že beatníci odmítali bohatství, rodinu, národní hrdost, dobré mravy - mluví se o tvz. bezprogramovém anarchismu
 • hledali vnitřní svobodu - proto byli někdy výstřední /šokující móda nebo naopak zavržení jakékoli péče o zevnějšek/
 • chtěli docílit jakési extáze - prostředkem k tomu jim nebyla jen džezová hudba, tuláctví či rychlá jízda autem, ale rozkoš byla i uměle vyvolávána narkotiky a alkoholem
 • měli sklon vyznávat praktiky Dálného východu - studium zenbudhismu představovalo další odmítavé gesto vůči tradicím západní civilizace

Hlavní představitelé:

Allen Ginsberg /1926 - 1997/ / elen ginsberg/

 • rozporuplně přijímaný americký básník, o němž se můžeme dočíst, že je geniálním poetou, ale také nestydatým homosexuálem a rozvracečem společnosti
 • jeho rodiče byli potomci ruských emigrantů a oba jej ovlivnili na celý život
 • otec miloval poezii a verše dokonce knižně vydal
 • matka od mládí trpěla schizofrenií, občas brávala svého syna s sebou na akce levicově zaměřené mládeže
 • zlom v Ginsbergově životě nastal v roce 1943, kdy začal studovat na Kolumbijské univerzitě anglickou literaturu - seznámil se s Jackem Kerouackem a Williamem S. Buroughsem - z celoročních debat vzniklo jádro toho, co později Kerouac nazval beat generation
 • celoživotním Ginsbergovým tématem byl boj s cenzurou - jak v literatuře, tak v sexuálním chování

básnická sbírka Kvílení /Howl/

 • báseň Kvílení, kterou napsal pod kombinovaným účinkem hned tří drog, nemohla vyjít tiskem, byla proti ní z mravnostních důvodů vznesena obžaloba, soudní proces nakonec vyhrál
 • báseň začínající „Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím...“ se stala jakýmsi mottem nejen generace let padesátých.
 • Kvílení se stále tiskne a je druhou nejprodávanější sbírkou americké poezie - ve sbírce je patrný vliv Walta Whitmana - verše plné naturalismu, snů, odvahy obžalovat svět

báseň Kadiš

 • patří k nejkrásnějším elegiím v moderní poezii
 • je svědectvím krásného citu k matce
 • kadiš - je označení pro motlitbu odříkávanou židovskými chlapci nad hrobem rodičů

Ginsberg navštívil roku l965 i socialistické Československo, avšak po osobní intervenci prezidenta Novotného byl vyhoštěn, ještě předtím, než se stihl stát králem majálesu.

Poté přijel ještě několikrát, naposledy v roce l996, kdy vystoupil v pražském divadle Archa.

Trpěl rakovinou jater, zemřel v roce l997.

Jack Kerouac /1922 - 1969/ /džek keruek/

 • prozaik, tulák, nejpopulárnější mluvčí beat generatin
 • rád se chlubil svými francouzskými předky
 • studoval na univerzitě - vynikající student - přesto se dobrovolně přihlásil do amerického válečného námořnictva - byl však propuštěn jakožto schizofrenní osobnost
 • na konci 40. let se vydal napříč celou Amerikou, střídal zaměstnání /česač bavlny, nádražní nosič, silniční dělník, požární hlídač/ - na této cestě se setkává s člověkem, který mu byl předlohou pro literární postavu Deana Moriartyho v knize Na cestě

Na cestě

 • skupinka mladých lidí, kteří jsou znuděni společenským životem, nachází svého Krista v osobě černocha Deana Moriartyho
 • vypravěč, začínající romanopisec Sal Paradis, se s ním vydává na pouť Amerikou, toulá se od Atlantiku po Pacifik, povaluje se v zapadlých uličkách, žije životem darebáků
 • obě hlavní postavy neusilují o „správný život“, ale o život přinášející jim uspokojení
 • dosahují ho sbíráním životních zkušeností, ale také drogami, sexem, jazzem
 • „... jediní opravdoví lidé, co znám, jsou blázni, blázni do života, ukecaní blázni, cvoci k spasení, ti, kteří chtějí mít všechno - a hned!, kteří nikdy nezívají a neříkají věci - co - se - sluší, ale hoří, hoří, jako báječná rachejtle...“ / Na cestě /
 • nejde o tradiční román, dalo by se hovořit o básnické reportáži ze silnice
 • je to bezprostřední záznam dojmů, názorů, myšlenek
 • spousta postav - nejpozorněji si autor všímá osamělých a ztracených tuláků
 • 1951 - román se stal „biblí“ beatnické generace
 • jedná se o skrytou autobiografii - je psána zvláštní metodou - experiment - jak sám autor tvrdí, jedná se o tzv. spontánní prózu - Kerouac si opatřil několik desítek metrů dlouhou roli papíru, dal ji do psacího stroje, aby se nemusel zdržovat vyměňováním papíru ve stroji a spontánně chrlil na papír vše, co ho napadlo
 • román byl hotov za tři týdny, protože ale odmítl jakkoli do rukopisu zasahovat a doplnit např. interpunkci, musel na vydání čekat šest let

další knihy:

Podzemníci
Dharmoví tuláci

William Burroughs /nar. 1914/ /viljem barous/

 • všechna díla tohoto autora líčí nepokrytě zážitky spojené s užíváním drog
 • drogová závislost a homosexualita zpracovaná v literární podobě udělaly z autora nejskandálnějšího spisovatele tohoto období

Díla:

Feťák
Teplouš /napsáno 1952, ale vydáno až 1985/

Nahý oběd /1959/

 • nejslavnější román autora - nastiňuje jevy příznačné pro konec 20. st. - agresivitu, brutalitu, cynický psychický nátlak
 • zfilmováno 1991

Charles Bukowski /1921 - 1994/

 • jeho knihy navazují na linii předcházejících spisovatelů
 • jsou vydávány až v 80. letech
 • u nás jsou známé: povídky: Všechny řitě světa i ta má
 • autobiografický román: Hollywood
 • výbory poezie
 • velmi otevřená výpověď, cynismus, nevybíravý slovník - proto má jen určitý okruh čtenářů
 • v knihách tohoto autora často vystupuje spisovatel Chinaski, což je vlastně sám autor

Z beatnického způsobu života se stala v USA módní vlna - snobismus - cestovní kanceláře organizovaly zájezdy do San Franciska, aby si turisté mohli zblízka prohlédnout beatníky. Byla to vlna, která za sebou nechávala i mnoho neštěstí - mnozí beatníci skončili ve svěracích kazajkách nebo v bahně periférie. Drogová nevázanost vyvrcholila na konci 60. let /to už existovalo hnutí hippies/ lidskými tragédiemi - hippiovské komuny, které měly být útočištěm lásky, se staly pod vlivem LSD dějištěm násilí, sobectví a rozkladu člověka.

Anglie

Rozhněvaní mladí muži

 • tak se nazývá generace 50. let v Anglii
 • tato skupina směřovala proti zavedenému anglickému pořádku
 • jejich díla můžeme považovat za ostrou sociální kritiku
 • i přes svůj protest zůstávají v rámci konvencí anglické společnosti- neexistují takové extrémy jako potulný život, drogy, sex, zanedbaný zevnějšek
 • hlavní motiv: mladý hrdina, čerstvý absolvent univerzity, který má nechuť nastoupit úspěšnou kariéru v anglické společnosti
 • hrdinové se vyjadřují proti kariérismu, pohodlnosti, pokrytectví, falešné morálce
 • hlavní hrdinové se však do vyšší společnosti stejně dostávají - často sňatkem s dívkou z vyšších kruhů
 • hovorový jazyk, štiplavý humor, otevřenost, upřímnost

Kingsley Amis /nar. 1922/

román: Šťastný Jim

 • v Anglii bestseller, humoristický román se satirickým zaměřením se odehrává v prostředí univerzity, která spíše než vědce vychovává „gentlemany“ tragikomické situace odkrývají přetvářku, snobismus, kariérismus lidí na univerzitě Jim Dixonse snaží nabourávat moralizování, ale nakonec skončí v náručí Christiny, dívky z lepší společnosti

Magický realismus

 • tohoto termínu se používá především ve vztahu k latinskoamerické próze, v širším slova smyslu i pro spisovatele z Ruska

Charakteristické rysy:

 • rozvíjí se v zemích, kde je silná tradice mytologie či ústní lidové slovesnosti - mytologický výklad světa ovlivňuje vyprávění autora /Kolumbie, Argentina, Kuba, Brazílie/
 • základním principem je prolínání dvou světů - prvním světem je vlastní vyprávění spisovatele, tím druhým je svět magický, mytologický, fantazijní
 • přítomností fantastického, neuvěřitelného a zároveň reálného vznikají napětí, tragika, komično

Nejslavnějším spisovatelem magického realismu je

Gabriel García Marquez /nar. 1928/

 • kolumbijský spisovatel
 • oslnil čtenáře na celém světě svou novostí, neotřelostí, bezprostředností
 • navazuje na tradice kolumbijské literatury, lidovou tradici

Proslavil s především románem

Sto roků samoty

 • především díky této knize se stal roku 1982 nositelem Nobelovy ceny za literaturu
 • rozsáhlá kronika provinčního městečka Maconda, kde žije rozvětvená rodina Buendíů - její osudy sledujeme od koloniálních časů minulého století do 60. let 20. století. Uzavřený svět rodu má předem dané trvání: skončí, až se narodí dítě s prasečím ocáskem. Zázračné a nereálné skutečnosti jsou v knize podávány jako by byly samozřejmé a naopak, prosté reálné jevy jsou považovány za fantastické.
 • Román je zrcadlem neustálého plynutí času - vše se mění, postavy stárnou, umírají, zároveň se některá období opakují, čas se zastavuje, postavy žijí i po smrti , za vším děním je patrná samota člověka.

Další představitelé:

Čingiz Ajtmatov /nar.1928/

 • světově proslulý kirgizský spisovatel
 • ve svém díle využívá mýtů, legend

Stanice Bouřná /1980/

 • román, známý rovněž pod názvem Den delší než století - zobrazuje životní osudy železničáře žijícího na malé staničce uprostřed kazašské stepi - prolíná se minulost – legendy a mýty - s přítomností i budoucností

Popraviště

 • román, v němž autor popisuje řadu zajímavých osudů, které se navzájem dotýkají. Román je svědectvím o obyvatelích Kirgizie z doby před několika lety, kdy byla zdejší příroda ničena zásahem člověka.
 • Autor líčí např. osud Guljumkan, ženy pastevce, která v novém prostředí hledá naplnění své mnohaleté touhy po rodině. Osud ženy autor porovnává s osudem vlčice Akbary, která chce vychovat své mladé v novém prostředí, protože z předchozího ji člověk vyštval nesmyslnými zásahy do přírodní rovnováhy. Vlčice několikrát přijde o své mladé /zásahem člověka/ - naposledy jsou vlčata ukradena a shodou okolností se dostanou do Guljumkanina domu. Přestože jsou tam jen krátce, vlci nesnesitelně vyjí, protože cítí jejich pach. Guljumkanin muž se rozhodne vlky zabít, ale Guljumkan soucítí s vlčicí jako matka. Nakonec se podaří zabít pouze vlka, vlčice se chce pomstít a jednoho dne odnáší syna Guljumkan. Otec chce zabránit tomuto únosu, ale nešťastnou náhodou syna zastřelí. Autor mimo jiné líčí rovněž osudy lidí, sbírajících ve stepi drogy /trávu/ a bojujících se zákonem.

Michail Bulgakov/1891-1940/

 • dramatik a spisovatel
 • původním povoláním lékař

Autor světově proslulého románu

Mistr a Markétka

 • /1928-1940/, ale vyšel až roku 1967 ve Francii
 • kniha má komplikovaný děj - je to vlastně román v románu. Vypravěčská linie je prokládána epizodami z díla o Pilátu Pontském, jehož autorem je oficiálními kruhy zdiskreditovaný profesor historie - Mistr.V Moskvě se jednoho dne objevuje záhadná družina profesora černé magie Wolanda a začínají fantastické, hrůzostrašné události - mnozí z těch, kdo se setkali se záhadnými bytostmi či zažili něco fantastického končí v psychiatrické léčebně. Tam se Mistr setká s básníkem, jemuž líčí smutný příběh odmítnutého románu o lásce k Markétě.

Další významní světoví spisovatelé, kteří patří ke stálicím světové literatury, nemůžeme je přiřadit k žádným vyhraněným směrům

Velká Británie

Gerard William Golding /1914-1993/

 • anglický spisovatel
 • Nobelova cena /1983/

román Pán much:

 • motiv robinzoniády – na opuštěný ostrov se po havárii letadla dostává skupina žáků anglických soukromých škol. Jeden z nich – Ralph – je zvolen náčelníkem, ale brzy se svou snahou naráží na skupinku, která se vytvoří kolem Jacka – postupně narůstá nenávist. Během rituálního obřadu nad ulovením prasnice je zabit jeden z chlapců a posléze další. Při závěrečném honu na Ralpha vypukne požár a prchající Ralph narazí na pláži na námořního důstojníka, jehož loď byla přilákána dýmem z ostrova.

další tvorba:

Pyramida
Volný pád

Graham Green /1904-1991/

 • jeho knihy jsou velmi populární – dokázal skloubit dobrodružnou tématiku a špionážní román s morálními otázkami
 • mnoho jeho knih se odehrává v prostředí francouzské Indočíny, v Africe… - důsledek častého cestování – novinář
 • romány: Tichý Američan, Moc a sláva, Vyhaslý případ, Nitro člověka

Salman Rushdie /nar.1947/

 • spisovatel anglo-indického původu, který je v současné době pronásledován islámskými fundamentalisty
 • Satanské verše/1988/ - v určitých momentech uráží víru muslimů, a tak byl nad spisovatelem vynesen ortel smrti

Patrik Ryan

Jak jsem vyhrál válku

Německo

Johanes Mario Simmel /simel/ /nar.1924/

 • narodil se ve Vídni, dětství prožil v Rakousku a Anglii, po válce byl tlumočníkem vojenské správy v Rakousku, později redaktorem několika novin ve Vídni a Mnichově. Od 50.let žije v Bavorsku. Je jedním z nejúspěšnějších německých žijících autorů – jeho romány jsou přeloženy do 25 jazyků a přesáhly celkového nákladu 65 milionů exemplářů
 • dvanáct románů bylo zfilmováno
 • v českém jazyce mimo jiné vyšlo:

Láska je jen slovo

 • román, jehož hlavním hrdinou je syn německého „podnikatele“, který ošidí Německo o 12,5 milionu marek. Utíká se svou ženou a milenkou do Švýcarska a zanechává v Německu svého syna. Ten je odchodem svých rodičů velmi poznamenán, nezapomene nikdy na křivdu svého otce, Nestuduje, je vyloučen z mnoha internátů, nakonec se dostává na poslední místo- do internátu, kde jsou především děti z „lepších“ rodin. Dostane se tam jen díky tomu, že ředitel má rád problémové žáky. Začíná studovat a zamiluje se do manželky otcova přítele. Plánují si společný život /i její dcera jej má velmi ráda/, ale ona se bojí, že opět sklouzne k životu v bídě /zvykla si v manželství na přepych/. Oba se tajně scházejí, ale jsou sledováni a vydíráni. Nakonec její manžel souhlasí s rozvodem a jejich případným sňatkem. Než však k němu dojde, je protagonista příběhu mrtev.

Jen vítr to ví

 • román – Robert Lucas - zaměstnanec jedné pojišťovací společnosti je vyslán do Cannes, aby objasnil explozi luxusní jachty německého bankéře Hellmanna a jeho záhadnou smrt. Seznámí se tu s krásnou malířkou Angelou Delpierrovou a spolu s ní postupně proniká do světa mezinárodních financí. Jeho příběh se odehrává v luxusních rezidencích multimilionářů, na jachtách, v exkluzivních hotelích, nočních barech a hernách v Cannes. Je svědectvím o násilí a korupci, které nemělo být zveřejněno – proto je v závěru popřeno, jakožto výmysl choromyslného člověka.

Nikdo není ostrov

 • román zabývající se problémem mentálně postižených dětí – takový osud potkal i nejkouzelnější děvčátko světa – krásnou devítiletou Babs, dceru nejslavnější filmové hollywoodské herečky Sylvie Moranové. Vypravěčem příběhu je playboy Philip Karen, žijící z lásky a peněz Sylvie Moranové. Není však jedinou ženou, která jej ovlivňuje – zamiluje se do lékařky Ruth. Autor přibližuje jednak oslnivé hollywoodské prostředí , ale rovněž prostředí nemocnic a lékařů, velmi často obětujících své soukromí ve prospěch těžce nemocných dětí.

Tisknout

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist