Bible

  • z řeckého ta biblia – knihy - soubor knih Starého a Nového zákona - nazývá se rovněž Písmo svaté a představuje základní knihu křesťanského náboženství.

Starý zákon

  • je převzatý soubor mnohem starších, hebrejsky psaných knih, které byly základem židovského náboženství, Židé dělí 24 knih svého kanonizovaného textu /text připravený k opisování s úpravami/ na tři oddíly:

  • Pět knih Mojžíšových / hebrejsky tóra/ - v nich je líčeno stvoření světa a člověka, život prarodičů Adama a Evy v ráji, jejich prvotní hřích a vyhnání z ráje, Kainovo zavraždění Ábela, potopa světa, zmatení jazyků při stavbě babylónské věže, vznik národů,zajetí Židů v Egyptě

  • Knihy Proroků – vyprávění z dějin Izraele s častým líčením bojů mezi Židy a jejich nepřáteli, vlastní skutky proroků např. Královská kniha vypráví o panování králů Davida a Šalomouna /odtud rčení moudrý jako Šalomoun/

  • Žalmy – nejmladší soubor – představují 150 chvalozpěvů / každý začíná nářkem, pokračuje důvěrou v Boha a končí jásotem nad vyslyšením/ – např. Přísloví, přisuzovaná Šalomounovi nebo Píseň písní /Píseň Šalomounova/ je knihou milostné a svatební lyriky – inspirovala milostnou poezii celé Evropy

Nový zákon

  • je psán řecky a obsahuje:
  • 4 evangelia /evangelium znamená řecky dobré poselství a nazývají se tak čtyři církví uznané – kanonizované- apoštolské texty o životě, umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Za autory jsou považováni apoštolové Marek, Matouš, Lukáš a Jan./

  • Kniha skutků apoštolů – o působení Kristových žáků

  • Apokalypsa - /apokalypsa znamená řecky zjevení / - zde zjevení svatého Jana, která předpovídá poslední soud a konec světa a příchod Krista – apokalyptičtí /zlověstní/ jezdci, kteří se často jako metafora vyskytují v literatuře jsou zlověstné představy čtyř zkázonosných metel lidstva - moru, války, hladu a smrti.

Ve středověku Bible rozhodujícím způsobem přispěla k rozvoji evropské vzdělanosti a kultury, silně ovlivňovala světonázorový vývoj lidstva. Překlady Bible do národních jazyků zpravidla zahajují rozvoj vlastního písemnictví jednotlivých národů a znamenají mnoho pro rozkvět jazyka.

U nás je Bible kralická /1579-1594/ skvělým dokladem úrovně českého jazyka.

Vtípek

Student vypráví při literatuře: „ Za pomoci princezny, s kterou měl poměr, se mu podařilo uprchnout.“ Ze třídy se ozve: „Jaký poměr?“ Kdosi odpoví: „Slučovací.“

Věděli jste?

image – převažuje anglický způsob psaní, používá se v rodě ženském /nová image/, mužském /nový image, ojediněle i středním /nové image politické strany/, lze skloňovat /image, imagi,imagem,imagí/, častěji však zůstává nesklonné


stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz | o webu

TOPlist