Husitská literatura

Husovi předchůdci

Počátkem 15. století vyúsťuje krize feudalismu, vznikají mnohé rozpory ve společnosti, významné postavení ve společnosti měla církev - někteří lidé kritizovali její počínání: hromadění majetku, přijímání podobojí, odpustky, svatokupectví.

Kazatelé, kteří se odvážili poukazovat na tyto chyby církve, bývají označováni jako Husovi předchůdci.

Tomáš ze Štítného /1333-1401(9)/

tvorba: překlady latinské literatury, teprve později vzniká jeho vlastní tvorba

tři samostatné spisy:

Knížky šestery o obecných věcech křesťanských

Řeči besední

Řeči nedělní a sváteční

Konrád Waldhauser / asi 1326- 1369/

Jan Milíč z Kroměříže /asi 1320- 1374/

Matěj z Janova /asi 1350-1394/

Jan Hus /asi 1371-1415/

Tvorba:

O církvi

Knížky o svatokupectví

O šesti bludiech

Postila

Dcerka

Výklad Viery, Desatera a Páteře

Jan Hus rovněž provedl reformu kostelního zpěvu, dbal na správnou artikulaci, na to, aby zpěv nebyl odbýván. Lid se měl modlit zpěvem, propagoval hlavně nedělní lidový duchovní zpěv v domácnostech, odsuzoval lid, který zvlášť v neděli zpívá písně nenábožné, rozpustilé, až nemravné, čímž neděli znesvěcuje. Sám Hus byl autorem několika písní.

Také měl vřelý vztah k českému jazyku – má zásluhu na zjednodušení českého pravopisu – on nebo někdo z jeho blízkých spolupracovníků je autorem prvních pravidel českého pravopisu – O českém pravopisu nahradil spřežkový pravopis pravopisem diakritickým.

Do poslední chvíle psal z Kostnice tzv. listy – překračují hranici osobní korespondence a jsou lit. dílky. Působil jimi na své stoupence v Čechách, usiloval o svou obhajobu.

Vedle Jana Husa stál v popředí dění jeho přítel mistr Jeroným Pražský /zemř. 1416/ - stejně jako Hus byl upálen.

Jakoubek ze Stříbra /zemř.1429/

Husitské písně

Reakční: nenávistné satirické písně

Viklefice
Bekyně

Příležitostné:

Ó svolanie konstantské

Bojové:

Ktož jsú boží bojovníci

Písně z pozdější hus. doby se dochovaly v Jistebnickém kancionálu a Roudnickém kodexu.

Satira

Budyšínský rukopis

Tyto tři části rukopisu lící situaci kolem roku 1420, kdy se dal Zikmund korunovat českým králem, lid jej považoval za původce válečných běd , které dolehly na Čechy, útoky byly vedeny rovněž proti panstvu i duchovenstvu, které stálo při Zikmundovi. Ve třetí části obhajuje husitský program oblíbenou formou alegorického soudního sporu – Praha představuje husitské ideály, Kutná Hora římskou stranu. Praha je přirovnávána ke krásné, ctnostné ženě, Kutná Hora k přihrblé žínce, hříšné.

Doznívání husitských ideálů v literatuře po porážce husitského hnutí

1434 – porážka husitů v bitvě u Lipan – utužení moci šlechty a bohatších měšťanů - tyto dvě vrstvy se snažily o to, aby jim zůstal majetek zabavený církví – pokud zůstali někteří z nich u husitských ideálů, spokojili se s téměř jediným ústupkem církve – přijímání podobojí

Až do nástupu Jiřího z Poděbrad na český trůn v roce 1458 dochází k rozbrojům mezi feudálními pány. Jiří z Poděbrad chtěl vytvořit svaz evropských knížat bez papeže, aby se mohl lépe bránit náporu Říma. Proti kacířských Čechům byla vedena křížová výprava – v jejím čele stál zeť Jiřího - uherský král Matyáš.

I v tomto období vzrůstá zájem o literaturu.

Petr Chelčický /asi 1390-1460/

traktát: O trojím lidu

traktát: O boji duchovním

spis: Sieť viery pravé / poč. 40.let 15.st./

Petr Chelčický byl propagátorem rovné společnosti – jeho přívrženci odešli roku 1458 do Kunvaldu u Žamberka a založili tam novou církev Jednotu bratrskou – všichni si byli rovni, pracovali jen fyzicky, odmítali vzdělance.

Tisknout